SIÉNTATE CONMIGO
  Acta Notarial de Constitució d'una Companyia de Músics Cecs en 1647 (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona)
 
 
 
 
  Acta Notarial de Constitució d'una Companyia de Músics Cecs en 1647
 
  Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.
 
1. Durada de la companyia: 10 anys
En nom de Déu sia. Amen.
Per rahó y occasió de la companyia de música de corda per tems de deu anys del dia present en avant comptadors fahedora, per y entra Martin de Langa, Joan Agramunt, Pera Vila y Joan Munterda, ciegos, ciutadans de Barcelona, és estada feta y fermada la capitulació y concòrdia següent...
 
2. Mesures que cal prendre en cas de trencament de la societat per part d’algun dels seus membres
Primerament, és estat pactat y concordat entra ditas parts que durant dit temps de deu anys del dia present en avant comptadors no sia lícit ni permès a negú dels dits companys de dexar la dita companyia per ells fahedora a pena de vint-y-sinch lliuras, pagadores per lo qui dexava dita companyia y aplicadores als tres qui en dita companyia restaran.
Y axí mateix, que no pugan sonar en altra companyia de ciegos sens exprés concentiment y voluntat de dits sos companys, a pena de una lliura per quiscuna vegada sonaran en altra companyia
 
3. En cas de malaltia d’un dels membres de la companyia
Ítem, que acàs que en dita companyia n•i hagués hu o dos de malalts, per la qual ocasió agasen de aplicar•i durant lo temps de dita malaltia hu o dos ciegos per los que faltarian, que en tal cars de tot lo que•s guanyaria se haguesse’n de fer sinch o sis parts, segons los malalts, y a quiscú d’ells donar sa part tocant, sent present dit malalt o malalts y tenint sa part com lo que sonaria en llur lloch y quiscú de dits sos companys
 
4. L’exercici individual de la lliure professió
Ab lo qual pacte no volen sia comprès ningun de dits companys sempre que haian de sonar particularment per Barcelona, axí que, sempre que particularment vullan sonar y sia cridat en ninguna part, puga y li sia lícit y permès anar allà a hont volrà; ab què no sia en ninguna iglésia ni casa concertada de companyia per ell, si no és que de prompte sia demanat y si té temps de havisar a sos companys y volran més de hu ho haja de fer.
 
5. Els membres de la companyia poden actuar com a substituts d’altres músics malalts d’altres companyies
Ítem, que acàs que en altras coblas de música y hagués algun músich malalt y per dit effecte convidassan algun de dits companys, que en tal cas puria anar ab dita cobla ab que no fassa falta al sonar de dita companyia
 
6. Un cas particular
Ítem, acàs que dita companyia sonàs en alguna iglésia o iglésia y se offerís que dit Martin de Langa sonàs lo orga, per lo qual li donassen alguna cosa de més, que en tal cas lo que donaran se haia de partir ab dits sos companys ab quatra iguals parts una a cada hu.
 
 
  Total visitas 934338 visitantes (1800201 clics a subpáginas)  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis