SIÉNTATE CONMIGO
  Pautes Per a una Bona Convivència (grup d'Afiliats CRE ONCE Barcelona, Català y Castellano)
 

 

 

Pautes Per a Una Bona Convivència (CRE ONCE Barcelona)

 

Grup d'Afiliats del CRE ONCE Barcelona

El dia 21 d'abril del 2005 ens vam reunir un grup de 10 professionals del CRE amb discapacitat visual, amb l'objectiu de parlar de diverses qüestions relacionades amb la nostra discapacitat, vinculades a les nostres tasques laborals i que considerem (encara) no resoltes després de molts anys. D'aquesta trobada sorgeix la necessitat d'elaborar un document d'interès general que afavoreixi una sèrie d'actituds personals que ens poden ajudar a tots i, al mateix temps, contribueixi a normalitzar més la tasca professional de la persona amb discapacitat visual com a company de treball al CRE. Així doncs, uns anys després de treballar-hi, pensar-hi i parlar-ne, us presentem aquest document sintetitzat en 10 punts per tal de ser el màxim d'aclaridor i concís. Agraïm d'antuvi la vostra acollida i anàlisi.

1. Potenciar les relacions laborals d'igual a igual, en un ambient de confiança mútua i de credibilitat professional.

2. Fomentar el treball en equip que facilita molt la tasca als professionals i augmenta la cohesió interpersonal en general. Com a tal equip no tothom ha de fer la mateixa feina, cal complementar-se d'acord amb diversos factors facilitadors de la tasca, d'aptitud i preparació. En tot cas, serà el mateix professional discapacitat visual qui expressi les seves necessitatts.

3. Tenir en compte, en les itineràncies o altres desplaçaments professionals, l'excessiva complexitat del recorregut i la desproporcionada inversió de temps en relació a la productivitat com a criteri important -no únic- a l'hora d'assignar una tasca a un professional amb discapacitat visual.

4. Incloure persones amb discapacitat visual en la formació dels nous professionals del CRE per tal de transmetre unes orientacions bàsiques i normalitat en el tracte quotidià.

5. Respectar el temps de treball, que en determinades activitats pot ser superior, degut a la dificultat específica per al professional discapacitat visual.

6. Evitar que en el treball amb famílies i en altres activitats es presenti al professional vident com a tècnic i al professional deficient visual només com a model. Igualment, caldrà valorar sempre en primer lloc la professionalitat i no la discapacitat visual.

7. Atendre de forma prioritària en l'entorn de treball les ajudes (tiflotècniques i no tiflotècniques) necessàries per a que els professionals amb discapacitat visual puguin realitzar les seves tasques en igualtat d'oportunitats, de manera que aquestes mesures quedin regulades dintre del funcionament del centre.

8. Utilitzar sistemes de comunicacions interpersonals normalitzats i d'informació en l'àmbit laboral accessibles per a tothom.

9. Procurar que, en utilitzar ordinadors compartits, les adaptacions restin de nou actives en cas d'haver-les desactivat anteriorment.

10. Evitar, en els espais compartits, fer canvis en la distribució del mobiliari i en l'ordre dels objectes, sempre que sigui possible, i avisar, de forma accessible, de les modificacions que es puguin produir.

 

 Grupo de Afiliados del CRE ONCE Barcelona

Pautas Para Una Buena Convivencia (CRE ONCE Barcelona)

El día 21 de abril de 2005 nos reunimos un grupo de 10 profesionales del CRE con discapacidad visual, con el objetivo de hablar sobre varias cuestiones relacionadas con nuestra discapacidad, vinculadas a nuestras tareas laborales y que consideramos (todavía( no resueltas después de muchos años. De este encuentro surge la necesidad de elaborar un documento de interés general que favorezca una serie de actitudes personales que pueden ayudarnos a todos y, al mismo tiempo, contribuya a normalizar más la tarea profesional de la persona con discapacidad visual como compañero de trabajo en el CRE. Así pues, unos años después de trabajar, reflexionar y debatir, os presentamos este documento sintetizado en 10 puntos con el fin de que sea lo más clarificador y conciso posible. Agradecemos de antemano vuestra acogida y análisis.

1. Potenciar las relaciones laborales de igual a igual, en un ambiente de confianza mutua y de credibilidad profesional.

2. Fomentar el trabajo en equipo que facilita mucho la tarea a los profesionales y aumenta la cohesión interpersonal en general. Como tal equipo no todos tienen que hacer el mismo trabajo, es preciso complementarse de acuerdo con varios factores facilitadores de la tarea, de aptitud y preparación. En todo caso, será el mismo profesional discapacitado visual quien exprese sus necessidades.

3. Tener en cuenta, en las itinerancias u otros desplazamientos profesionales, la excesiva complejidad del recorrido y la desproporcionada inversión de tiempo en relación a la productividad como criterio importante -no único- a la hora de asignar una tarea a un profesional con discapacidad visual.

4. Incluir personas con discapacidad visual en la formación de los nuevos profesionales del CRE a fin de transmitir unas orientaciones básicas y normalidad en el trato cotidiano.

5. Respetar el tiempo de trabajo, que en determinadas actividades puede ser superior, debido a la dificultad específica para el profesional discapacitado visual.

6. Evitar que en el trabajo con familias y en otras actividades se presente al profesional vidente como técnico y al profesional deficiente visual sólo como modelo. Igualmente, será necesario valorar siempre en primer lugar la profesionalidad y no la discapacidad visual.

7. Atender de forma prioritaria en el entorno de trabajo las ayudas (tiflotécnicas y no tiflotécnicas) necesarias para que los profesionales con discapacidad visual puedan realizar sus tareas en igualdad de oportunidades, de forma que estas medidas queden reguladas dentro del funcionamiento del centro.

8. Utilizar sistemas de comunicaciones interpersonales normalizados y de información en el ámbito laboral accesibles para todo el mundo.

9. Procurar que, al utilizar ordenadores compartidos, las adaptaciones queden de nuevo activadas en caso de haberlas desactivado anteriormente.

10. Evitar, en los espacios compartidos, hacer cambios en la distribución del mobiliario y en el orden de los objetos, siempre que sea posible, y avisar, de forma accesible, de las modificaciones que se puedan producir.

 
  Total visitas 915551 visitantes (1763718 clics a subpáginas)  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis