SIÉNTATE CONMIGO
  La Direcció del CREDV ONCE Barcelona (Àngel Mas Parera)
 

 

 

 

La Direcció del CREDV ONCE Barcelona (1)

(Inclós en el blog assembleadiversitat.blogspot.com)

 

Àngel Mas Parera

 

Lectors i lectores del bloc:

El 4 de desembre de 2014 és van fer les previstes però anticipades eleccions de l'ONCE a tot l'Estat Espanyol. Eleccions que requereixen d'un anàlisis de la convocatòria, procés, desenvolupament de la jornada de votació i resultats finals. Tanmateix no faig cap comentari al respecte, ja que persones més preparades són les que ho podrien fer o potser ja ho han fet, encara que com afiliat a l'ONCE tinc la meva opinió.

 

Passat un raonable espai de temps, el 23 de gener de 2015 i signat a Madrid pel Vicepresidente del Consejo General , ens van comunicar el nom dels responsables dels Equips de Gestió a Catalunya. La meva sorpresa va ser el nomenament continuista del Director del CRE ONCE BARCELONA . Davant la inesperada noticia, em veig en la obligació d'exposar els motius de la sorpresa, quelcom poden ser subscrits o no per altres persones.

 

D'antuvi he de manifestar la meva estranyesa que després de 8 cursos escolars, s'hagi renovat la confiança en el mateix Director. Voldria fer esment que desconec com s'ha produït la decisió del seu nomenament; el que sí es coneix és la tasca realitzada en el transcurs dels darrers 8 cursos escolars.

Fer aquesta afirmació, seria imprudent per la meva part sinó ho argumentes amb fets rellevants constatats i contrastats sobre la seva trajectòria (o be exposar "la situació actual del CREDV, fruit de les decisions preses en els darrers 8 cursos").

No voldria desmerèixer ni posar en dubte les qualitats professionals del Director, donx sense dubtes tothom és vàlid per fer unes tasques i en Contraposició no ho és per altres. Aquesta és la qüestió: ser el màxim responsable d'un Centre educatiu de les característiques del Centre de Recursos, requereix d'una formació i actitud exemplificadora per a tots els que formen part del Centre.

 

Pensant n el millor per l'alumnat i les seves famílies, em vec en la obligació de reflectir de manera concisa alguns fets de la situació actual d'un centre tant emblemàtic i que en situacions passades complia els objectius establerts.

amb dos blocs enumeraré i comentaré breument alguns dels arguments que m'han fet discrepar d'una situació anòmala. El primer bloc em basaré en els canvis estructurals/organitzatius/funcionament i en el segon amb el clima relacional dels 8 cursos escolars.

- Primer bloc

. El CREDV, hauria de disposar d'un ideari, un Projecte Educatiu de Centre (PEC o semblant com podria ser un Pla Estratègic, i un Projecte curricular de Centre o semblant (PCC) amb les peculiaritats pròpies i específiques del Centre de Recursos. A l'abast de totes les persones implicades.

. Supressió de l'estructura organització i funcionament per equips. La supressió dels equips del Programa d'Atenció al deficient visual amb altres Trastorns (PADVAT), Educació Infantil i Primària, Equip de Secundària Obligatòria i Post obligatòria, ha ocasionat un seguit de canvis que no han afavorit l'atenció a l'alumnat. Com a contrapartida els professionals han estat agrupats per sectors, havent d'assumir el suport a alumnes d'Educació Infantil, primària, Secundaria, Secundària post obligatòria (Batxillerat i Formació Professional) i a l'alumnat amb altres discapacitats afegides a la visual. Tanmateix amb aquesta l'inia, tot professional pot fer qualsevol tasca i aixó com és fàcil de comprendre és del tot impossible.

. És difícil comprendre la supressió del Programa d'Atenció al deficient visual amb altres Trastorns (PADVAT), format per professionals especialitzats que complia amb escreix les seves funcions: Assessorament a les Escoles d'Educació Especial, Suport a l'alumnat amb dèficit visual i altres trastorns, suport a les famílies, assessorament a altres professionals del CREDV...

. Supressió de l'EAP, encara que els seus professionals formen part de l'Equip Psicopedagògic. Si be, Puc arribar a comprendre el motiu degut a que era l'únic EAP específic a Catalunya.

. Supressió del DOIET. Departament d'Orientació, Investigació i elaboració didàctiques. Era un referent capdavanter.

. Supressió del Servei d'Orientació Acadèmica i Professional (SOAP), que entenia i aplicava l'Orientació com un procés continuat i sistemàtic, col·laborant amb l'orientació amb els Centres escolars on estaven escolaritzats els alumnes, així com realitzar un seguit d'actuacions pròpies de la teoria i practica orientativa.

. Falta de criteris organitzatius, metodològics i estructurals en la realització de les Activitats Complementaries, així com en l'escolaritat compartida entre el Centre de Recursos i el Centre de referència on cursa els estudis l'alumnat.

- Segon bloc

. Les substitucions del personal de l'ONCE no es cobreixen i ho han de fer els professionals del Departament d'Ensenyament, amb el que comporta: reduir quantitativament i qualitativament el suport als alumnes que tenen encomanats. Cal dir que els professionals del Departament d'Ensenyament son cobertes les substitucions seguint les directrius del propi Departament.

. Pocs són els professionals amb discapacitat visual que treballen en el CREDV. Progressivament s'ha reduït el número, i en bastants cassos, les seves baixes per jubilació, no han estat cobertes per professionals amb aquest perfil.

. Resolució de conflictes. Generalment molts dels conflictes no s'han solucionat, be per silencis be per actuacions autoritàries en que la manca de diàleg a quedat pales. Gairebé aquesta manera de fer ha condicionat i "la po" ha estat un element decisiu en les conductes i comportaments de gran part del personal. Cal dir, que vull comprendre al personal; avui dia, és difícil trobar i mantenir una feina.

. Sovinteja la manca de criteris en la selecció del nou professorat, on prevalexen altres criteris no gaire clars...; en qualsevol cas, la professionalitat i l'actitud hauria de ser l'únic requisit.

Nul·la la participació dels pares i mares en les decisions educatives.

. . Nul·la participació i el consens dels professionals en les decisions educatives.

. Nul·la participació de l'alumnat en les decisions educatives.

. Desconeixement del Conveni entre el Departament i l'ONCE. Potser no és d'obligat compliment; però en el convenciment de que el personal del CREDV, conèixer la Institució en que desenvolupa el seu treball és gairebé convenient i necessari. A més de la implicació a la Institució.

Com a conseqüència de l'exposa't, és necessari regular l'accés a la Direcció i el funcionament general del Centre de Recursos Específics de suport a l'educació de l'alumnat amb discapacitat visual, mitjançant normativa del Departament d'Ensenyament que garanteixi la idoneïtat com en qualsevol altra Direcció i funcionament de Centre educatiu, sempre pensant el millor per l'alumnat i les seves famílies.

Nota: s'utilitza els termes CREDV i/o CRE ONCE BARCELONA, per a designar el mateix Centre de Recursos

. CREDV = Centre de Recursos Educatius per a deficients visuals.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direcció del CREDV ONCE Barcelona (2)

(Inclós en el blog assembleadiversitat.blogspot.com)

Lectors i lectores del bloc.

Un amic, una vegada llegit l'escrit , de data 3 de juny de 2.015, publicat al bloc amb el nom "La Direcció del CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals), em va esmerçar que limitar-se a enumerar la situació actual del CREDV i, no fer aportacions per a la millora, era insuficient, ja que sempre hem de procurar el millor per tot el que considerem injust i s'aparta de la raó, sobretot quan els afectats són persones. El fet de la trobada amb aquest amic m'ha fet pensar i convençut de l'encert del seu raonament, he volgut adreçar-me als lectors i lectores fent unes quantes reflexions, que encara molt breus, poguessin aportar algunes idees per a ajudar a reconduir la malmesa situació que malauradament pateix el CREDV.

Sense més dilacions passo a exposar unes propostes, per si poden ser útils:

Els resultats dels estudis efectuats en els països de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), mostren la importància del paper que desempenya el lideratge en la millora dels resultats escolars.

El director d'un centre, com a capdavanter o líder, és cabdal per l'èxit escolar.

La funció bàsica del director d'un centre escolar és crear un clima apropiat capaç d'aconseguir que les escoles funcionin bé, els professors ensenyin bé i l'alumnat aprengui bé.

Per aconseguir la excel·lència en les organitzacions educatives fa necessari persones que exerceixin un lideratge capaç d'unificar, harmonitzar, coordinar y planificar les actuacions del personal al servei d'un projecte educatiu.

Les peculiaritats de cada centre, les característiques del sistema educatiu i formació inicial i continua dels docents provoca que ens qüestionem quin tipus de lideratge s'ha d'exercir en un centre educatiu

Existeix un model adequat de lideratge?

Alguns experts ens donen algunes indicacions de models de lideratge.

Alberto del Pozo, ex director general del professorat i personal dels centres del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, considera que l'important és que hi hagi un lideratge acceptat, exercit per la direcció del centre, el seu equip directiu i altres professionals del centre, que ha de ser compartit entre tots ells. Però per més compartit o distribuït que sigui el lideratge, l'essencial és que hi hagi un líder que influeixi en els seus companys i indiqui amb claredat els objectius a aconseguir.

- Característiques del gestor de centre educatiu

Les organitzacions educatives progressen quan aconsegueixen detectar els seus errors, investigar quines són les seves causes i prendre decisions en conseqüència. Per aixó, és fonamental compartir la visió cap a la que es dirigeix el centre a la comunitat educativa, orientar-se cap uns objectius concrets i donar sentit a les funcions i activitats de cada membre del equip directiu.

Les característiques d'un bon gestor de centres són:

. Compromís:

Alberto del Pozo considera que el centre necessita una direcció compromesa amb el projecte educatiu i amb el seu projecte de direcció, que és el instrument principal per aplicar el projecte educatiu.

 

. Eficiència en l'ús dels recursos.

En el context actual i en qualsevol tipus de centre educatiu, és fonamental una gestió eficaç dels recursos, tant materials com humans i tant si s'han vist reduïts com augmentats. Per alguns centres resulta necessari contemplar la recerca de nous recursos, com rentabilitzar les instal·lacions del centre oferint altres activitats i serveis.

 

. Orientació cap a la millora continua.

La excel·lència educativa y la consecució dels objectius són dos elements claus pels centres educatius, per aixó, la planificació i l'avaluació són molt importants. Segons Alberto del Pozo, l'avaluació és un element central en les tasques del director de centre, ja que és el principal instrument de que disposa per aconseguir la millora dels resultats. L'avaluació és la gran oportunitat de millora, però sempre és l'inici, no el final del procés.

 

. Autonomia.

La consolidació de l'autonomia en els centres educatius sols es pot fer reforçant la participació activa de tots els agents implicats, determinant uns objectius a mig/llarg termini i tenint en compte les opinions i necessitats de tots els agents.

. Resolució de conflictes.

Per a Juanjo Fernández, Consultor Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, un bon gestor inspira respecte; un mal gestor, por. I moltes vegades la por és ocasionada per un mal gestor que s'obstina" en discussions absurdes sobre petiteses, traves burocràtiques, generalitzacions injustes i ofensives... En el context educatiu, resulta fonamental ser capaç de solucionar els conflictes o al menys, oferir els recursos que facilitin la seva resolució. Un bon gestor ha de ser ferm en les seves decisions, just i tenir la capacitat de mediació.

 

. Formació.

Un gestor de centre educatiu necessita formació continua? Els experts opinen que sí, es imprescindible.

Alberto del Pozo, considera que no sols necessiten formació en gestió, organització i direcció, sinó sobretot han de disposar de competències professionals directives i de lideratge. Els responsables de la direcció i gestió dels centres han d'aconseguir un perfil adequat de competències pel seu exercici professional, que acrediten la seva idoneïtat per la funció.

. Confiança amb l'equip.

Genoveva Rosa Gregori, Vicedecana de Grau de la Facultat de Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull considera que un bon líder ha de ser capaç d'empoderar i donar confiança als equips deixant clares les tasques, les funcions i dotant dels recursos necessaris pel seu compliment. És necessari doncs, ser un bon gestor del progrés i de la responsabilitat.

Per últim, els centres educatius estan preparats pel futur?

Segons Jordi Longás, Director del Máster de Lideratge de la Innovació Pedagògica y Direcció de Centres Educatius de la Universitat Ramon Llull, el nou lideratge haurà de proposar un model d'escola per la nova era, mirant al futur i connectat amb les noves possibilitats del segle XXI. Un model que ha de indagar en factors estructurals fins la data d'avui casi immutables, com la provisió i organització d'espais, la distribució del temps i la agrupació de l'alumnat.

 

 

 

 

 

 

 

 
  Total visitas 933325 visitantes (1798471 clics a subpáginas)  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis